Suchen und Finden

Titel

Autor

Inhaltsverzeichnis

Nur ebooks mit Firmenlizenz anzeigen:

 

Fonksiyonel G?dalar, Sa?l?k ve Ekonomi

Fonksiyonel G?dalar, Sa?l?k ve Ekonomi

von: Yigit Ulukent

GRIN Verlag , 2019

ISBN: 9783668921924 , 9 Seiten

Format: PDF

Kopierschutz: frei

Windows PC,Mac OSX für alle DRM-fähigen eReader Apple iPad, Android Tablet PC's

Preis: 2,99 EUR

Exemplaranzahl:  Preisstaffel

Für Firmen: Nutzung über Internet und Intranet (ab 2 Exemplaren) freigegeben

Derzeit können über den Shop maximal 500 Exemplare bestellt werden. Benötigen Sie mehr Exemplare, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.


Mehr zum Inhalt

Fonksiyonel G?dalar, Sa?l?k ve Ekonomi


 

Document from the year 2019 in the subject Food Technology, Ankara University (Faculty of Agriculture), language: Turkish, abstract: Do?adan uzakla?an, hareketi k?s?tlanan, yetersiz ve dengesiz beslenen modern insan?n geli?tirilen ilaçlar ve t?bbi teknolojilerle ya?am süresi uzasa da diyabet, obezite, kalp hastal???, yüksek tansiyon, sindirim sistemi sorunlar?, metabolik sendrom, Alzheimer ve kanser gibi kronik hastal?klara yakalanma olas?l??? giderek artmaktad?r. Sa?l??? ve ekonomiyi olumsuz etkileyen, ya?am kalitesini azaltan en önemli etken yetersiz ve dengesiz beslenme oldu?undan son zamanlarda fonksiyonel g?da kavram? ortaya at?lm??t?r. Vücudun temel besin ihtiyaçlar? yan?nda metabolik ve fizyolojik fonksiyonlar?n? koruyan ve iyile?tiren g?dalar, g?da etken maddeleri, son ürünleri ya da kombinasyonlar? fonksiyonel g?da olarak tan?mlanmaktad?r. Fonksiyonel g?dalar?n ortak özellikleri sa?l?k üzerinde olumlu etki gösteren ve güvenilirli?i kan?tlanm?? do?al g?dalar olmalar?d?r.Kalori ve tuz içeri?i dü?ük, lif ve çoklu doymam?? esansiyel ya? asiti oranlar? yüksek, vitamin, mineral, eser element yönünden dengeli, ba????kl?k sistemini koruyan, fiziksel ve mental performans? art?ran, genetik yap?ya ve hastal?klara spesifik olarak içeri?i düzenlenen ürünlerdir. Çok yak?n bir gelecekte fonksiyonel g?da bilimi ziraat, g?da ve genetik mühendisleri, t?p ve veteriner hekimleri ve beslenme uzmanlar? için önemli bir çal??ma alan? olacak, sa?l??a ve sa?l?k ekonomisine önemli bir katk? sa?layacakt?r. Fonksiyonel do?al g?dalar?n yeti?tirilmesinde en önemli görev ziraat mühendislerinin oldu?undan fonksiyonel g?dalar iyi tan?nmal?, her maddenin toksik olabilece?i unutulmadan do?ru oranlarda tüketimleri sa?lanmal? ve güçlü kan?tlar elde etmek için bilimsel çal??malara liderlik yap?lmal?d?r. Bu amaçla derlemede tar?msal kaynakl? fonksiyonel g?dalar ve sa?l?k alan?nda kullan?m? literatür bilgileri e?li?inde tart???lm??t?r. ANAHTAR SÖZCÜKLER: fonksiyonel g?da, tar?m ürünleri, sa?l?k, ekonomi